English
 
فارم پکر 40
این سیستم بسیار ساده، مطمئن و با دوام طراحی و ساخته شده است .
 
فارم پکر 70
فارم پکر 70 با ظرفیت بسته بندی 140 کارتن تخم مرغ در ساعت راه حل مناسبی برای جمع آوری مطمئن و اتوماتیک تخم مرغ در فارم های تخمگذار می باشد . این سیستم بسیار ساده، مطمئن و با دوام طراحی و ساخته شده است .
 
فارم پکر 100
فارم پکر 100 با ظرفیت بسته بندی 200 کارتن تخم مرغ در ساعت راه حل مناسبی برای جمع آوری مطمئن و اتوماتیک تخم مرغ در فارم های تخمگذار می باشد . این سیستم بسیار ساده، مطمئن و با دوام طراحی و ساخته شده است .
 
فارم پکر 200
فارم پکر 200 با ظرفیت بسته بندی 400 کارتن تخم مرغ در ساعت راه حل مناسبی برای جمع آوری مطمئن و اتوماتیک تخم مرغ در فارم های تخمگذار می باشد . این سیستم بسیار ساده، مطمئن و با دوام طراحی و ساخته شده است .