English
 
 
 
سیستم های بارگیری تخم مرغ یا لودر ماشین آلاتی با قابلیت کارکرد در شرایط نامطلوب، مانند مکان های مرطوب و با گردو خاک و زیاد می باشند. تخم مرغ های ارسالی از فارم ها می توانند بصورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک توسط این ماشین آلات برای تخم مرغ شکن ها بارگیری شوند. در ادامه شانه های تخم مرغ از تخم مرغ ها جدا شده و شانه ها بصورت اتوماتیک از دستگاه خارج می گردند. شانه های کثیف و تمیز قابلیت جداسازی در این ماشین را خواهند داشت.
این ماشین آلات تماما از ... ساخته شده اند و قابلیت کارکرد بصورت تمام شیفت را خواهند داشت.
 
کد مطلب: 33